Η Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι εκείνος ο κλάδος της εφαρμοσμένης ψυχολογίας που ασχολείται με την στήριξη των ανθρώπων που επιθυμούν να πάρουν συγκεκριμένες και σημαντικές αποφάσεις ζωής ή που προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέες και συχνά δυσάρεστες συνθήκες. Είναι μια αλληλεπιδραστική διαδικασία μάθησης ανάμεσα σε ένα σύμβουλο ψυχολόγο και ένα άτομο που ζητάει συμβουλευτική στήριξη, λειτουργεί δε σε επίπεδο ατομικό, ομαδικό, οικογενειακό ή ιδρύματος. Η Συμβουλευτική Ψυχολογία προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της συμβουλευτικής ψυχολογίας είναι η σχέση μεταξύ του ψυχολόγου-συμβούλου και του πελάτη. Προκειμένου να επιτευχθεί η θεραπευτική συμμαχία ο πελάτης θα πρέπει να είναι ένας ισότιμος συνεργάτης.