ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ

Η ενσυναίσθηση πηγάζει από την αυτεπίγνωση.